VEDTÆGTER

Vedtægter efter ændring på Generalforsamlingen marts 2020.

Langå Koncertforening

Vedtægter

Navn og adresse.   Foreningens navn er ’Langå Koncertforening’, og adressen er den samme som den til enhver tid siddende formands adresse.

Formål.   Foreningens formål er primært at arrangere en årlig nytårskoncert i Langå. Foreningen kan selvstændigt eller i samarbejde med andre arrangere andre musikevents, f.eks. parkkoncerter.

Medlemskab.   Alle interesserede kan være medlemmer. Medlemskabet er personligt og bindende for en hel sæson. 

Generalforsamlingen.   Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes i lokalaviser med mindst 2 ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned. Sæsonen og regnskabsåret er 1/3 – 28 (29)/2.  

Følgende punkter skal altid findes på generalforsamlingens dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetæller.

Formandens beretning.

Forelæggelse af det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent.

Drøftelse af retningslinjer for kommende arrangementer.

Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Valg af bestyrelse (mindst 5 og højest 7 medlemmer). Der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen i ulige år og 2-4 medlemmer i lige år.  Genvalg kan finde sted.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt.

      Bestyrelsen.

konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer,

udarbejder repertoireplan i overensstemmelse med foreningens formål, 

er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af de planlagte arrangementer,

koordinerer planlægningen af sæsonens arrangementer med øvrige lokale musikforeninger samt evt.  andre,

er ansvarlig for foreningens regnskab, herunder udarbejdelse af budget, opkrævning af kontingent, udarbejdelse af ansøgninger om driftstilskud m.v.,

opretter og vedligeholder en medlemsoversigt,

informerer medlemmer og presse om foreningens aktiviteter.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt eller solidarisk for foreningens økonomi.

Forslag fra medlemmerne. Foreningens medlemmer kan til enhver tid fremkomme med forslag til bestyrelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fem dage før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer kan vedtages med mindst 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. Vedtægtsændringer skal fremgå af den udsendte dagsorden.

Foreningens opløsning.   Foreningen kan opløses, hvis 3/4 af samtlige medlemmer på en generalforsamling beslutter det. Hvis der ikke er fremmødt 3/4 af samtlige medlemmer, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med opløsning som eneste punkt, og her kræves almindeligt flertal for en evt. opløsning. Ved opløsning overgår eventuelle økonomiske midler til Kulturhuset Langå, og skal bruges på en musikevent.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 10. marts 2009.

Navneændring fra ”Foreningen for Nytårskoncerter i Langå” til ”Langå Koncertforening” enstemmigt vedtaget på generalforsamling d. 10. marts 2015.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 3. marts 2020  

Del siden